Hello, Welcome to APT Electronics Co., Ltd. official website
  English


  Guangzhou

  TEL:+86 (020) 34684266  /  34684299    

  POST:511458  

  FAX:  +86 (020) 34684977    

  ADD:No.33, South of HuanShi Road, Nansha District, Guangzhou